ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
         วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

800 125024

         โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจรวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและแนวทางการติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
         ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

800 125025800 125027800 125032800 125030

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400