วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ผอ.สุภาวดี จิรภาสพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สังกัด สพป.นนทบุรี เขต ๒ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการในพื้นที่และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี , สพป.นนทบุรี เขต ๑, เขต ๒, สพม. เขต ๓, อศจ.นนทบุรี , สช.จังหวัดนนทบุรี , กศน. จังหวัดนนทบุรี และ ศกศ. จังหวัดนนทบุรี

800 85064800 85067800 85068800 85069800 85073800 156856

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250