ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
      วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ผอ.สุภาวดี จิรภาสพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สังกัด สพป.นนทบุรี เขต ๒ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการในพื้นที่และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี , สพป.นนทบุรี เขต ๑, เขต ๒, สพม. เขต ๓, อศจ.นนทบุรี , สช.จังหวัดนนทบุรี , กศน. จังหวัดนนทบุรี และ ศกศ. จังหวัดนนทบุรี

800 85064800 85067800 85068800 85069800 85073800 156856

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400