ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
         วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายศุภมิตร ศิริกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการในพื้นที่และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, สพป.สมุทรปราการ เขต ๑, เขต ๒, สพม. เขต ๖, อศจ.สมุทรปราการ, สช.จังหวัดสมุทรปราการ, กศน. จังหวัดสมุทรปราการ และ ศกศ. จังหวัดสมุทรปราการ

800 83487800 2B5B2ED5800 9130C003

          ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สพป.สมุทรปราการ เขต 1, กศน. จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายกอบกิจ สิทธิกานต์ รก.สพป.สมุทรปราการ เขต 1, นายทัศน์พล เรืองศิริ รก.ผอ.กศน. จ.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะ

 800 20200311 095137

         เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ให้การต้อนรับคณะและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

800 EC02FAF4800 19EFFC1D800 83508800 83510

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400