ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
       วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร. กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น ๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการในพื้นที่และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, สพป.นครปฐม เขต ๑, เขต ๒, สพม. เขต ๙, อศจ.นครปฐม, สช.จังหวัดนครปฐม, กศน. จังหวัดนครปฐม และ ศกศ. จังหวัดนครปฐม

800 80373800 80414800 80416

      เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัด สพม. เขต ๙ โดยมี ดร. สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

800 80384800 80383800 80401

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400