ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
      วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการในพื้นที่และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี, สพป.ปทุมธานี เขต ๑,เขต ๒, สพม. เขต ๔, อศจ.ปทุมธานี, สช.จังหวัดปทุมธานี, กศน. จังหวัดปทุมธานี และ ศกศ. จังหวัดปทุมธานี

800 79967800 79961800 79964

     เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

800 79984800 79975800 79980

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400