วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และ ๒.โครงการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

31141 2800 31139800 31137800 31141

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250