วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และ ๒.โครงการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

31141 2800 31139800 31137800 31141

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400