ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
        วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และ ๒.โครงการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

31141 2800 31139800 31137800 31141

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400