วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี

500 200122 0010500 200122 0001500 200122 0007500 200122 0005500 200122 0006

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400