วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงฯ
         ซึ่งภายในงานได้จัดการแสดงบนเวทีของเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ พร้อมทั้งมีนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และนิทรรศการผลสำเร็จในการจัดการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบปรับบ้านเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู หน่วยบริการประจำอำเภอ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลและห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

Reo2 2019 news2562 11 08

800 55915800 55916800 55919800 55921

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400