วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) ตอนหนึ่ง นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลางได้กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทันยุค ทันสมัย มีจิตอาสา และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม เป็นคนดีของประเทศชาติ” ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

news2-10-62-1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400