วันที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๐๗.๓๙ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ในงานชุมนุมครั้งนี้ มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน

สไลด1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400