วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมประปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาคในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจถึงที่มา หลักการสำคัญ และความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนโยบายและแผนการทำงานของประเทศไทยและร่วมกันวิเคราะห์บริบทในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

news4-9-62-1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400