ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษ “การจัดทำรายงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค “ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news6 8 62 1

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาคเอกชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สำหรับการสนทนากลุ่ม ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน และศึกษานิเทศก์ และกลุ่มที่ ๓ ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน แรงงานจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และประธานหอการค้า โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นผู้นำในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผศ.ดร. นลินรัตน์ รักกุศล รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ดร. อุทุมพร อินทจักร์ ดร.สถิดาพร คำสด คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร. วรวุฒิ สุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และดร. ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค ๔

 news6 8 62 2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400