ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

1 ปฐมวัย

1.1 TMS.Model รูปแบบการบริหารจัดการ Dowload

1.2 รูปแบบการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ABN.SBOS) ด้วยกระบวนการ ABN ONLINE MODEL  Dowload

1.3 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยนวัตกรรม SUKK MODEL Dowload

1.4 การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ Dowload

2.1 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ PBW-Coding Model Dowload

2.2 การพัฒนาทักษะทางการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนตลาดเกาะแรตโดยใช้ชุดนวัตกรรม "ทายภาพสัตว์ปริณา...สายฟ้าแลบ" Dowload

2.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานในห้องเรียนปฐมวัย PHENOMENON Based Learing Dowload

2.4 การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นอนุบาล โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา Dowload

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400