ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

และมอบหมาย นายชัยณรงค์ อินสาลี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา กล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาฐานความคิดสร้างสังคมต้านการทุจริต ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ภายใต้โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีนายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน นายเทิดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news18 8 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4371223149587822

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400