ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

การประชุมปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีนางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดร.ชาญชัย ดีอ่วม บรรยาย “ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ และแนวโน้มด้านการศึกษา” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news21 7 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4291020054274799

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400