ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในฐานะเลขานุการการประชุม จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับภาค โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๑๓ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอภิขัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ประชุมออนไลน์) นายณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายนัฎธวุฒิ บุญบงการ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ประชุมออนไลน์) ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news21 4 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4023866000990207