ITA2020 2 800

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 


          ๑. โครงสร้าง
          ๒. ข้อมูลผู้บริหาร  (ทำเนียบผู้บริหาร,คณะผู้บริหาร,บุคลากร ศธภ ๒)
          ๓. หน้าที่และอำนาจ (ประวัติหน่วยงาน,หน้าที่และอำนาจ,วิสัยทัศน์พันธกิจ)
          ๔. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
               - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
               - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ศธภ. ๒ (ฉบับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรไปพลางก่อน)
               - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ศธภ. ๒ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
               - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๕. ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์หน่วยงาน,ที่ตั้งหน่วยงาน)
          ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              - พระราชบัญญัติ
              - พระราชกฤษฎีกา
              - กฏกระทรวง
              - ประกาศกระทรวง
 
             - ระเบียบ
 
             - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
          ๗. ข่าวประชาสัมพันธ์
              - ข่าวผู้บริหาร
              - ข่าวประชาสัมพันธ์
              - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
              - ข่าวการศึกษา 
          ๘. Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ
          ๙. Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
          ๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี
               - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
               - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ศธภ. ๒ (ฉบับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรไปพลางก่อน)
               - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ศธภ. ๒ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
               - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
               - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
               - การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
               - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
          ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
               - รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคของ ศธภ. ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
               - รายงานผลการติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามฯ โครงการ Coaching Teams
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - รายงานผลการดำเนินโครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - รายงานผลโครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ (ค่ายย่อยที่ ๑)
               - รายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ ศธภ. ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
          ๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
               - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - คู่มือการปฏิบัติงานการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
               - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
               - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
               - คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ๑๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
               - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          ๑๕. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
               - การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
               - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
          ๑๖. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
          ๑๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  
                - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๑๘. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          ๑๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ของ ศธภ. ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)
          ๒๐. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
          ๒๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๒๒. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
                - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ. ๒ ปีงบฯ ๒๕๖๓
          ๒๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
                - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๓ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                          ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
                          เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องรับสมัครแต่งตั้งตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพิ่มเติม
                - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                    --> นร ๑๐๐๖/ว ๕ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องรับสมัครแต่งตั้งตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพิ่มเติม
                - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
                    --> นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม
                          ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
                - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                    --> ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
                    --> กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
          ๒๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
                - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.๒ ปีงบฯ ๒๕๖๓
                - รายงานสรุปผลโครงการฯ หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณฯ
                - รายงานสรุปผลโครงการฯ หลักสูตร ศธภ.๒ รวมพลัง ก้าวทัน Thailand ๔.๐
          ๒๕. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                - คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ๒๖. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ๒๗. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๓
          ๒๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          ๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                - ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.นนทบุรี
                - ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.สมุทรปราการ
                - ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.นครปฐม
                - ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.ปทุมธานี
                - ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
                - การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ TFE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
 
          ๓๐. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
               - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาไทย)
               - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาอังกฤษ)
               - หนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          ๓๑. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          ๓๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
               แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               - คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๓๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
               - ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
          ๓๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
               - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๓๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
          ๓๖. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน
               - การกำกับ ติดตามและประเมินผลฯ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศธภ. ๒ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               - การบกำกับ ติดตามและประเมินผลฯ การส่งเสริมคุณธรรมของ ศธภ. ๒ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๓๗. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
               - รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ ศธภ. ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
          ๓๘. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
          ๓๙. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               - ศธ ๐๒๓๘.๓/๒๒ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจการประเมิน ITA
               - ศธ ๐๒๓๘.๓/๒๘ ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบด้านข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๙ และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ของ ITA
               - คำสั่ง ศธภ. ๒ ที่ ๓๗/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบด้านข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๙ 
                 และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ของ ITA ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500