ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

 1. รายชื่อสถานศึกษา

     1.1 รายชื่อสถานศึกษา (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 2. จำนวนห้องเรียน

    2.1 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 3. จำนวนนักเรียน

    3.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    3.2 จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    3.3 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

    4.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 5. จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ

    5.1 จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 6. ฐานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.

    สำหรับฐานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีข้อมูลจำนวน 9 ตาราง ได้แก่ ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและวิชาเอกที่จบการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็ก ตารางที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตรของโรงเรียนขนาดเล็ก ตารางที่ 5 ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด ตารางที่ 7 จำนวนสิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภทของโรงเรียนขนาดเล็ก ตารางที่ 8 จำนวนที่ดินของโรงเรียนขนาดเล็ก และ ตารางที่ 9 ข้อมูลบ้านพักของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

    6.1 สพป. นนทบุรี เขต 1 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.2 สพป. นนทบุรี เขต 2 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.3 สพป. ปทุมธานี เขต 1 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.4 สพป. ปทุมธานี เขต 2 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.5 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.6 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.7 สพป. สระบุรี เขต 1 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx )

    6.8 สพป. สระบุรี เขต 2 ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx ) 

 * ข้อมูลอาจจะไม่มีครบทุกหน่วยงาน/สังกัดในพื้นที่

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500