จำนวนครูและบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562         
ที่ จังหวัด ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ   พนักงานราชการ   ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน   ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป   **ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น   รวม 
 ครูผู้สอน   ทำหน้าที่สอน   ทั่วไป   ทำหน้าที่สอน   ทั่วไป   จ้างด้วยเงินงปม.   จ้างด้วยเงินรายได้   จ้างด้วยเงินงปม.   จ้างด้วยเงินรายได้   มี 
 งบดำเนินงาน   งบเงินอุดหนุน   รายเดือน   รายชั่วโมง   งบดำเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  รายเดือน  รายชั่วโมง  บุคลากรทั้งสิ้น 
1 กรุงเทพมหานคร 811 4 -   160 -   19 104 55 16 75 302 104 5 171 1,826
2 นนทบุรี 22 -   -   5 -   1 2 12 -   1 25 -   -   -   68
3 ปทุมธานี 136 -   -   40 -   2 77 -   -   9 94 -   -   -   358
4 นครปฐม 203 -   -   46 -   6 68 -   -   9 108 -   -   1 441
5 สมุทรปราการ 161 1 -   41 -   2 88 18 -   1 95 19 1 1 428
    1,333 5 -   292 -   30 339 85 16 95 624 123 6 173 3,121
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400