การประเมิน ITA 2565
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 


          ๑. โครงสร้าง
          ๒. ข้อมูลผู้บริหาร  (ทำเนียบผู้บริหาร,คณะผู้บริหาร,บุคลากร ศธภ ๒)
          ๓. หน้าที่และอำนาจ (ประวัติหน่วยงาน,หน้าที่และอำนาจ,วิสัยทัศน์พันธกิจ)
          ๔. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              นโยบายและจุดเน้น
                  - นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖
                  - นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  - นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ ของ ศธ. พ.ศ. ๒๕๖๕
                  - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ
              
แผนปฏิบัติราชการระยะยาว
                  - แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
                   - คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ
                  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
                  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
                  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
              แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
                  - แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
                  - แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๕. ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์หน่วยงาน,ที่ตั้งหน่วยงาน)
          ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              - พระราชบัญญัติ
              - พระราชกฤษฎีกา
              - กฏกระทรวง
              - ประกาศกระทรวง
 
             - ระเบียบ
 
             - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
          ๗. ข่าวประชาสัมพันธ์
              - ข่าวผู้บริหาร
              - ข่าวประชาสัมพันธ์
              - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
              - ข่าวการศึกษา 
          ๘. Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ
          ๙. Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
          ๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี
               - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
               - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
               - แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          ๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
               - การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
               - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

          ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - รายงานศักยภาพและโอกาสของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และกรุงเทพมหานครด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๔
               - รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - รายงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
                 การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
                 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของ
                 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - รายงานผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
                 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
          ๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
               - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - คู่มือการปฏิบัติงานการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
               - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
               - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
               - คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ๑๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
               - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
          ๑๕. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
               - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
        ๑๖. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
          ๑๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  
                - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๑๘. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          ๑๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ของ ศธภ. ๒
          ๒๐. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๒๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
                - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
                - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
                - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕     
                - แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕     
                - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
               - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

          ๒๒. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๒๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๓ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                          ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
                          เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
                - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                    --> นร ๑๐๐๖/ว ๕ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                - การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
                    --> ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
                          ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
                 - 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
                    --> ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 3 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
                    --> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555
                    --> ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
                          ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
                          ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
                - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
                    --> นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม
                          ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
                - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                    --> ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
                    --> กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
          ๒๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
                - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                - รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                - รายงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
                - รายงานผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ของ ศธภ. ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

          ๒๕. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                - คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ๒๖. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
          ๒๗. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                - รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี ๒๕๖๕
                - รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี ๒๕๖๔
                - รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี ๒๕๖๓
                - รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
          ๒๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          ๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
               - ประชุมกำหนดกรอบแนวทางทางการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
               - ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - สร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผ่านระบบออนไลน์
               - ศธภ.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาค
                 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
              - ศธภ.๒ ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เขตตรวจราชการที่ ๒
                  และเขตตรวจราชการที่ ๑๔
               - ศธภ. ๒ ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
               - ศธภ. ๒ สร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

 
          ๓๐. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
               - หนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ภาษาไทย)
               - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ภาษาอังกฤษ)
               - การจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - ประกาศการให้และรับของขวัญของข้าราชการ ในโอกาสต่าง ๆ
               - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน"กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption)"
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๓๑. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
               - ประชุมกำหนดกรอบแนวทางทางการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
               - ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - สร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผ่านระบบออนไลน์
               - การจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ 
               - ศธภ.๒ ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - ศธภ.๒ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมการฉีดวัคซีนเด็ก ๑๒-๑๘ ปี
 
              - ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

          ๓๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
               - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - หนังสือแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
                 (Corruption Perceptions Index : CPI)
               - เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
               - แจ้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๓๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
               - ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
              - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

               - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป. ศธ. พ.ศ. ๒๕๖๕
               - การจัดกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (REO2 TRUST & Zero Corruption)
               - เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
               - หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
                 ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
                 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
              - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          ๓๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - การจัดกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (REO2 TRUST & Zero Corruption)
               - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
          ๓๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
               - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕
               - หนังสือแจ้งขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕
               - คำสั่งคณะทำงานโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕
               - การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
               - ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
          ๓๖. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน
               - รายงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง รอบ ๖ เดือน
               - กำกับ ติดตามและรายงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลางของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง
               - ศธ ๐๒๓๖/๔๒๓๕ เรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
                 การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
                 ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
          ๓๗. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
               - รายงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - รายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               - รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ ศธภ. ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
               - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
          ๓๘. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ ศธภ. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
               - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - แนวทางในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
                  ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๓๙. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               - การดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
                 ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
                 ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
                 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
              - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - หนังสือแจ้งกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               - การจัดกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (REO2 TRUST & Zero Corruption)
               - เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
               - แจ้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500