เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
                ๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 
                ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
       http://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/10/accrediteduni/

 

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

            พระนครศรีอยุธยา     คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            ปทุมธานี     คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

            นนทบุรี     คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

            สระบุรี  คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี