เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 – 2565

2562 2565 DevPerDigitalOPS