เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
เอกสารเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
และกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนไป
         1. กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ
         2. การติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
         3. ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
         4. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562
         6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
         7. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
         8. ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400