เอกสารเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
และกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนไป
         1. กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ
         2. การติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
         3. ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
         4. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562
         6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
         7. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
         8. ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400