เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

บทคัดย่องานวิจัย
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

2562 11 001