เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

           1. โครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
           2. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561
           3. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
           4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
           5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
           6. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
           7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1