เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
เรื่อง  มาตรการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
.............................................

                    ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจ นโยบาย กระบวนการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นหน่วยงานทางราชการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา  และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสของหน่วยงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย    และนโยบายของรัฐบาล

                    สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้สะดวก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จึงได้กำหนดมาตรการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ดังนี้

                   ๑. ประเภทข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

                        ๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทางราชการและสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

                        ๑.๒ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจและโครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

                        ๑.๓ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และบทบาทหน้าที่ รวมถึงผู้รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

                        ๑.๔ ข้อมูลพื้นฐาน ภารกิจและโครงการต่างๆของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

                        ๑.๕ ข้อมูลสารสนเทศ และแผนปฏิบัติงานประจำปี

                        ๑.๖ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

                        ๑.๗ มาตรการ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

                        ๑.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

                        ๑.๙ ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

                        ๑.๑๐ ข้อมูลอื่นๆตามที่ศึกษาธิการภาค เห็นว่าเหมาะสม

                   ๒. ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลลงเผยแพร่บนเว็บไซต์

                        ๒.๑ กลุ่มอำนวยการ จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เพื่อดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        ๒.๒ กลุ่มงานทุกกลุ่มในหน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนและป้อนข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อลงเผยแพร่บนเว็บไซต์

2

                   ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่

                        ๓.๑ ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

                        ๓.๒ ให้กลุ่มอำนวยการแต่งตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

                             ๓.๓ บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านขั้นตอนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุญาต

                        ๓.๔ เมื่อมีการอนุญาตแล้วให้ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ดำเนินการลงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป

                        ๓.๕ ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรอบ ๖ เดือน และประจำปี     

                   ๔. การกำกับติดตาม

                        ให้เจ้าของเรื่องที่เสนอลงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดตามเรื่องว่ามีการดำเนินงานลงเผยแพร่ หรือไม่ หากยังไม่มีการดำเนินงานให้แจ้งผู้อำนวยการกลุ่มของตนติดตามประสานงาน และให้มีการรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลของตนในรอบ ๖ เดือน และรายงานผลประจำปี

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  18   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                          (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)

                                                ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

Download เอกสาร

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400