เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภายใต้โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2562 40Report 007

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400