เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

วัฒนธรรมขององค์การ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

(Corporate culture the Office of Education,Region 2)

TeamsReo2

  1. Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมคิด ร่วมกันพัฒนาองค์กร
  2. Equality of Work หมายถึง การให้ความเสมอภาคในการทำงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกคน ให้ความเสมอภาคและให้ความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
  1. Accountability หมายถึง รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
  1. Moral and Integrity หมายถึง การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้
  2. Service Mind หมายถึง การมีจิตมุ่งบริการ ให้การบริการกับทุกคนที่มารับบริการด้วยความเต็มใจและเป็นกัลยาณมิตร
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400