เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เป็นการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation Management) ในนามศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้นำหลักการจัดการมีส่วนร่วมมาเป็นหลักการในการทำงานดังนี้

กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

         P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น               

         D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

         C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด

         A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

เมื่อได้วางแผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหา ก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน

 การดำเนินการตามกระบวนการ PDCA มี 4 ขั้นตอนดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง การวางแผนงาน มี 4 ขั้นดังนี้

               (1) ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรืองบประมาณ

               (2) ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ สร้างความเข้าใจและสร้างความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ กำหนดผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงาน

               (3) ขั้นดำเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายกำหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีดำเนินงานต่างๆ

               (4) ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิดความเที่ยงตรง

          ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย นำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

          ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย

                3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

                3.2 มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้

                3.3 มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน

                3.4 มีกำหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน

                3.5 บุคลากรที่ทำการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ดำเนินงานต่อไปได้

                ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400