เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

1562905411861 1000

1564624925647 1000

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

..............................................

             ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  เพื่อสร้างความศรัทธา ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ในฐานะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 พร้อมที่จะรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางราชการ  ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้

                   1) ด้านความโปร่งใส คือการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน

                    2) ด้านความรับผิดชอบ คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการตามภารกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทุกภาคส่วน เกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

                    3) ด้านความปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน

                   4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือการไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกประเภทและทุกรูปแบบ และไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งและเพื่อต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

                    5) ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน

                   จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

 

                                                          (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)

                                              ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

Download เอกสาร

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400