เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
EducationPlan2560 2579 001 EducationPlanBook12MOE 2560 2564 001 EducationPlanOPS 2560 2564 001 2017 EdPlan60 79 001
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบสอง
(พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560-2579) บทสรุป
2560 reo1 plan 2560 2564 renew pok01 2560 reo1 plan 2562 2565 01 2559 reo1 development plan 2560 2564 pok300   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2560-2564) ศธภ. 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562-2565) ศธภ. 1
แผนพัฒนาการศึกษาภาค
(พ.ศ. 2560-2564) ศธภ.1 
 

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400