เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
2561 2580 001 2561 2580 NS SumPlanOct2018 001 2560 2579 001 July Full V2 1725 001
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
 ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) บทสรุป
2560 reo1 plan 2562 2565 01      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562-2565) ศธภ. 1
     

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400