เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แบบฟอร์มการปรับเงินเดือนตามวุฒิ ย้าย โอน มีบัตร เลื่อนระดับของข้าราชการพลเรือน

      ๑. แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ (ปรับวุฒิ) ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

      ๒. แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการปฏิบัติการ) ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๓. แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๔. แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

      ๕. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส. ๑.๑) ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

      ๖. ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส. ๑.๒) ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๗. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ ปส. ๑.๓) ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๘. แบบคำร้องขอโอนหรือบรรจุกลับ ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๙. แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

      ๑๐. แบบคำร้องขอลาออก ( ดาวน์โหลด ==> .pdf )

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400