เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แบบฟอร์มการเบิกค่าเดินทางไปราชการ

      ๑. บันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf ) 

      ๒. รายงานเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ( ดาวน์โหลด ==> [ส่วนที่ ๑ : .docx , .pdf ] , [ส่วนที่ ๒ : .xlsx , .pdf ] )

      ๓. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. ๑๑๑ ( ดาวน์โหลด ==> .xlsx , .pdf )

      ๔. ใบสำคัญรับเงินสำหรับบุคคลภายนอก ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๕. ที่ติดใบสำคัญกากตั๋วเครื่องบิน ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๖. ที่ปิดใบสำคัญรับเงิน ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500