เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แบบฟอร์มหนังสือการเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร

      ๑. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf ) 

      ๒. รายละเอียดการเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf ) 

      ๓. ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500