เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน  ขอยกเลิกวันลา

     ๑. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

     ๒. ใบลาพักผ่อน  ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

     ๓. ใบขอยกเลิกวันลา ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400