เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน  ขอยกเลิกวันลา

     ๑. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

     ๒. ใบลาพักผ่อน  ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

     ๓. ใบขอยกเลิกวันลา ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500