ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฎหมายสถาบันการศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ

ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : http://www.onec.go.th