สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 4 มิถุนายน 2563)

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ITA2563 19 001

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400