เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ประกาศแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเลื่อนเงินเดือน
รอบการประเมินที่ 2
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

67106 Report Person2561 001

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400