เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

34

               - การจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - รายงานการประชุมการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
               - ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การประเมิน ITA ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - ประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               - ประชุมขับเคลื่อนผลดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
               - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. ๒ ประจำปี ๒๕๖
               - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
               - ศธภ.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
               - ศธภ.๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
               - ศธภ.๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลุกในพระมหากรุณาธิคุณ
               - ศธภ.๒ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี
               - ศธภ.๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400