เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

สถิติการร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้าราชการและลูกจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่

เดือน

ร้องเรียน

ร้องทุกข์

การทุจริตฯ

ผลการดำเนินงาน

1

ตุลาคม 2561

0

0

0

-

2

พฤศจิกายน 2561

0

0

0

-

3

ธันวาคม 2561

0

0

0

-

4

มกราคม 2562

0

0

0

-

5

กุมภาพันธ์ 2562

0

0

0

-

6

มีนาคม  2562

0

0

0

-

7

เมษายน  2562

0

0

0

-

8

พฤษภาคม  2562

0

0

0

-

9

มิถุนายน  2562

0

0

0

-

10

กรกฎาคม  2562

0

0

0

-

11

สิงหาคม  2562

       

12

กันยายน  2562

       
 

รวม

0

0

0

 

 หมายเหตุ    ข้อมูล  ณ  วันที่  25  กรกฎาคม   2562

                 นายประโยชน์ มณีรัตน์   นิติกรชำนาญการพิเศษ   ผู้รวบรวมและรายงานข้อมูล

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400