เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
                - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๓ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                          ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
                          เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                    --> นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องรับสมัครแต่งตั้งตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพิ่มเติม
                - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                    --> นร ๑๐๐๖/ว ๕ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องรับสมัครแต่งตั้งตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
                    --> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป. เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพิ่มเติม
                - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
                    --> นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม
                          ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
                - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                    --> ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
                    --> หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
                    --> กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400