เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

        วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานดำเนินกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ ซึ่งดำเนินกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคทุกภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง เข้าร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดของ (ITA) ดังกล่าวเพื่อแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานของผู้บริหารให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
      ในโอกาสนี้นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้รับทราบโดยทั่วกัน

Action2021
210708 0
210628 15
Reo2 appeal

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400