เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
          วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และพิจารณาการดำเนินการในภาพรวม จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
         โดยให้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข และจำเป็นต้องพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานมุ่งสู่การยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

210628 11

210628 12

210628 9

210628 8

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400