เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค โดยการบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2564Plan reo2 01

 

 

 

 

[Download]

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500