เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

DOC200520 Report6Month 2563 001

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400