เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (รอบ ๖ เดือน)

2563 2 2563 03 23 002ControlReport

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400