เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (รอบ ๖ เดือน)

2563 2 2563 03 23 002ControlReport

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400