เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

สู่การปฏิบัติระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

62 ReportDevREO2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250