เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน

การใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

         - แบบรายงานใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
              - แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
         - แบบรายงานใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - หนังสือกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศธภ. 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400