เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน

การใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

         - แบบรายงานใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
              - แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
         - แบบรายงานใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - หนังสือกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศธภ. 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400