เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน

การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - หนังสือกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศธภ. 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกรายโครงการ

          1. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
          2. โครงการจัดทำแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
          3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”
          4. โครงการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          5. โครงการศึกษาการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
          6. โครงการ TFE (Teams For Education)
          7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
          8. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
          9. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาค

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400